باداباد-لیسانس ؛فوق لیسانس و دکترا

دارندگان مدارک دکترا یا فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته های گروه روانشناسی ،روانشناسی بالینی ، کودکان استثنایی ،علوم اجتماعی ،علوم تربیتی ،مطالعات خانواده ،مددکاری اجتماعی و مدیریت توانبخشی میتوانند در آزمون استخدامی سازمان بهزیستی ثبت نام نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایید.


www.azmoon1.mui.ac.ir

www.azmoon2.mui.ac.ir

www.ostan-es.ir

www.humanresource.ostan-es.ir

+ نوشته شده توسط باداباد/ابراهيم ماهيان در ۹۰/۰۳/۲۱ و ساعت |